"The Letter C" in the English Alphabet

'C' is the third letter in the English alphabet. It is a consonant in the English language.

Consonants are the letters that are produced by stopping the letter from flowing easily.

Bạn đang xem: "The Letter C" in the English Alphabet

Uppercase Form C
Lowercase c
Name si (pronounced /ˈsi:/)
Common Sounds /s/, /k/

The Letter C: Sounds

Common Sounds

In English, the letter c mainly has two sounds:

Sound 1: /s/

c (before e, i, y) as in 'city' has the /s/ sound:

city /ˈsɪt̬.i/

certificate /sɚˈtɪf.ə.kət/

cinema /ˈsɪn.ə.mə/

cylinder /ˈsɪl.ɪn.dɚ/

Sound 2: /k/

c before other vowels as in 'car' has the /k/ sound:

car /kɑːr/

cactus /ˈkæk.təs/

camp /kæmp/

The Letter C: Multigraphs

Letter c can sometimes be combined with other vowels or consonants to tát produce a different sound:

cc

'cc' before i, e, y generally represents /ks/:

accident /ˈæk.sə.dənt/

succeed /səkˈsiːd/

coccyx /ˈkɑːk.sɪks/

ch

'c' in combination with 'h' generally represents /tʃ/:

torch /tɔːrtʃ/

church /tʃɝːtʃ/

chop /tʃɑːp/

cheer /tʃɪr/

'ch' also has the /ʃ/ sound in French loanwords:

machine /məˈʃiːn/

moustache /ˈmʌs.tæʃ/

Xem thêm: Cập nhật mới nhất về mã Zip Postal Code của 63 Tỉnh/Thành Việt Nam 2024

chef /ʃef/

'c' combined with 'h' also sounds /k/:

choreography /ˌkɔːr.iˈɑː.ɡrə.fi/

choir /ˈkwaɪ.ɚ/

chord /kɔːrd/

Tip

Remember that in the word schedule 's' is pronounced in American English; however, in British English, 's' is pronounced with 'che' as /ʃ/.

ck

'c' in 'ck' has the sound /k/, in other words 'ck' sounds /k/:

bucket /ˈbʌk.ɪt/

sock /sɑːk/

duck /dʌk/

sc

'sc' has the sound /s/:

scientist /ˈsaɪən.tɪst/

scent /sent/

sci

'sc' in 'sci' has the /ʃ/ sound:

conscious /ˈkɑːn.ʃəs/

luscious /ˈlʌʃ.əs/

conscience /ˈkɑːn.ʃəns/

cqu

'cq' in 'cqu' has the sound /k/:

acquire /əˈkwaɪɚ/

acquaint /əˈkweɪnt

racquet /ˈræk.ɪt/

cio

'c' in 'cio' has the /ʃ/ sound:

Xem thêm: #1 Công Việc Của Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế Tại Ngân Hàng Là Gì?

vicious /ˈvɪʃ.əs/

delicious /dɪˈlɪʃ.əs/

The Letter C: Uses

The letter c is also
An abbreviation used instead of Celsius or centigrade after numbers: 10 C
A computer programming language
A grade or mark at universities lượt thích c+ c-
A musical note

BÀI VIẾT NỔI BẬT


MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH NGHỆ AN

MÃ ZIP CODE TỈNH NGHỆ AN - là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh NGHỆ AN do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn...